• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
     
   
      โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานข้างศาลาราษฎร์อรุณธรรมนุสรณ์ วัดปากคลองปราณ วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการงานต่างๆจากเทศบาล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนอย่างใกล้ชิด พบกับ การให้บริการด้านต่างๆ เช่น งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับเรื่องราวร้องทุกข์ งานด้านสาธารณสุข การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ งานควบคุมอาคารสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค งานด้านการศึกษา กิจกรรมระบายสีตุ๊กตา ปูนปลาสเตอร์และงานปั้นดินน้ำมันสำหรับเยาวชนในชุมชน บริการฝึกอาชีพระยะสั้น เช่น การทำสบู่และการทำสครับรังไหมจากพืชผักพื้นบ้าน การทำชาชะครามใบเตย การทำตุ๊กตาการบูร บริการซ่อม บำรุง รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องยนต์เล็ก และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ ฯลฯ จัดโดย เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
   
   
       
       
   
  ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561