• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้ง ๖ ชุมชน ร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพื่อจัดทำแผนชุมชน
     
   
      ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้ง ๖ ชุมชน ร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพื่อจัดทำแผนชุมชน วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ชุมชนพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนสามัคคี สถานที่ : ศาลาราษฎ์อรุณธรรมนุสรณ์ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ชุมชนศาลเสด็จเตี่ยและชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม สถานที่ : ศาลาราษฎ์อรุณธรรมนุสรณ์ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ชุมชนบ้านกิ่วและชุมชนบ้านคลองเก่า สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกิ่วชุมชนบ้านคลองเก่า
   
   
       
       
   
  ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561