• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายให้ดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
     
   
      ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีนโยบายให้ดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเห็นชอบให้ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ " โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ" เทศบาลตำบลปากนำ้ปราณ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยนำบัตรประชาชน ไปติดต่อที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้บริจาคจะได้รับเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ และสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ๑ เท่า
   
   
       
       
   
  ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2561